Vi tar ansvar

Miljö- och kvalitetsarbete har hög prioritet hos oss på Foodmark. Vi tar vårt ansvar från råvara till färdig produkt och vår målsättning är att bli ännu bättre i takt med att kunskapen ökar och tekniken förfinas.

 

Kvalitet

Kvaliteten på fabrikerna säkerhetsställs genom en framtagen HACCP-plan (Hazard Analysis of Critical Control Points), det vill säga riskanalys och kritiska styrpunkter samt fabrikens grundförutsättningar.
Det innebär att man gör en faroanalys för att identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Grundförutsättning innebär de planerade åtgärder som vi infört i vår verksamhet för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan. Till grundförutsättningarna hör utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, temperatur, mottagning, avfall samt utformning och underhåll av lokaler och utrustning.

På varje fabrik finns ett labb med kvalitetstekniker och laboranter som kontrollerar att vi levererar säkra livsmedel med hög kvalitet. De utför inspektioner ute i fabrikerna samt testar de produkter vi levererar. Det görs även sensorisk kvalitetstestning innan produkterna lämnar fabrikerna.

Kvalitetspolicy

Foodmarks kvalitetsarbete syftar till att möta våra intressenters högt ställda krav på produktsäkerhet, smakupplevelser och kvalitet. Våra kunder och konsumenter ska alltid kunna lita på att våra varor levereras med samma goda smak och höga kvalitet gång på gång.

Vi utgår från noga utvalda råvaror, beprövade recept och säkra tillverkningsprocesser. Vi följer högt uppställda krav, regler och rekommendationer från våra intressenter.

Basen i Foodmarks kvalitetsarbete är vårt verksamhetsledningssystem som utgår från vår BRC-certifiering. Vi använder oss av verksamhetsledningssystemet för att säkerställa ständiga förbättringar inom hela verksamheten. Verksamhetsledningssystemet inkluderar bland annat HACCP, dokumentstyrda rutiner och verifieringsronder, allt för att garantera efterlevnad av våra rutiner och säkra högsta möjliga kvalitet för de produkter vi tillverkar.

Synpunkter och reklamationer från våra kunder och konsumenter används löpande i vår kvalitetsutveckling framåt och som en integrerad del av verksamhetsledningssystemet.

Efterlevnad av vårt verksamhetsledningssystem är alla medarbetares ansvar och det är varje chefs ansvar att personalen inom Foodmark känner till och efterlever våra rutiner och vår kvalitetspolicy.

Certifieringar

Samtliga av Foodmarks anläggningar, Albyberg, Klintehamn och Vidsel, är kvalitetscertifierade mot BRC.

För att ständigt förbättra vårt energi- och miljöarbete utför vi internrevisioner minst 1 gång per år och anläggning. Utöver dessa interna revisioner gör även myndigheterna regelbunden granskning av både anläggningar och dokumentation.

Här nedan listar vi våra aktuella certifikat. Klicka på länken för att se samt ladda ner certifikatet.

Albyberg BRC-certifikat

Gotland BRC-certifikat

Vidsel BRC-certifikat

Spårbarhet

Foodmark har full spårbarhet genom hela varukedjan, från emballage och råvara till säljbar produkt. Vi säkerhetsställer även att våra råvaruleverantörer har ett effektivt spårbarhetssystem genom att göra revisioner och spårbarhetstester.

Leverantörer

Etik och miljö i leverantörskedjan är ett högt prioriterat område inom vårt hållbarhetsarbete och Foodmark väljer endast råvaror och emballage från seriösa leverantörer. Alla leverantörer utvärderas och bedöms så att de uppfyller Foodmarks och Agras krav och förväntningar innan de får möjlighet att leverera de råvaror och emballage som ska ingå i, eller omsluta, våra produkter.

Råvarornas kvalitet är avgörande för att vi ska kunna producera säkra och välsmakande produkter. Kvalitetskontroller genomförs regelbundet för att säkra den jämna och höga kvalitet som Foodmark står för. Områden som ingår i bedömningen är bland annat produktsäkerhet, kvalitet, etik, miljö och djuromsorg. Även leveranssäkerheten påverkar vårt val. Foodmarks leverantörer förväntas uppfylla FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Även Sedex används som riskvärderingsverktyg vid värdering av koncernens leverantörer.

Klicka här för att läsa vår koncerngemensamma Code Of Conduct.

Genom Agras koncerngemensamma inköpsavdelning har Foodmark varit medlem i Etisk Handel Norge sedan 2014. Under dessa år har vi professionaliserat arbetet med att följa upp koncernens omkring 300 leverantörer av råvaror och emballage.

Klicka här för att ta del av Agras årsrapport till Etisk Handel Norge (EHN), som beskriver vårt målinriktade och omfattande arbete inom etik och miljö i försörjningskedjan.

Egna kontraktsodlingar

Vi har egna kontraktsodlingar av potatis och rödbetor på Gotland där vi även har byggt ett reningsverk med kretslopp som förser åkrarna i närheten med näringsrikt vatten. Detta kretslopp minskar övergödning och slammet återanvänds. Vår odlingsrådgivare besöker regelbundet odlingarna och samarbetar med ett tjugotal lantbrukare för att ta fram olika odlingsåtgärder som ska garantera hög kvalitet på råvarorna. Även jord- och växtanalyser genomförs kontinuerligt för att bekräfta att grödorna mår bra och för att minska risken för näringsläckage och bristsymtom.
Klicka här
för att läsa mer om vår potatis, och här för att läsa om våra rödbetor.

 

Våra förpackningar

På Foodmark strävar vi efter att leverera förpackningslösningar som ska vara hållbara genom hela kedjan; från produktion, lager och transport för att slutligen hamna hos våra kunder och konsumenter. Förpackningen har många funktioner och ska tillgodose flera behov. Främst ska den skydda och bevara produkten så att den håller genom hela kedjan och slutligen når konsumenten i gott skick. Den ska också förmedla innehållet så det är lätt att förstå vad produkten består av och dessutom vara lätt att både öppna, använda och återförsluta.

När vi tar fram förpackningar tänker vi på att minimera miljöpåverkan så långt det går. Det innebär att vi tar hänsyn till storleken på innehållet för att minska rester och matsvinn. Materialvalet är viktigt och samtliga förpackningar ska vara livsmedelsgodkända. Varje förpackning är märkt med hur den ska sorteras för att kunna återvinnas, t.ex. om den sorteras som plast eller metall.

Under 2018 skrev Foodmark under ”Plastinitiativet 2022”, där ambitionen med initiativet är att de plastförpackningar som sätts på marknaden av oss som medlemsföretag, och som omfattas av producentansvarsförordningen, skall gå att materialutnyttja senast år 2022. Under början av 2021 flyttades plastinitiativets mål fram till 2025 med ambition om att synkronisera flera branschinitiativs målsättningar.

Tillsammans med våra leverantörer och fabriker arbetar vi aktivt med att hitta lösningar som gör det möjligt att uppnå detta mål till fullo. Varje år gör vi en kartläggning över våra förpackningsmaterial och dess återvinningsbarhet och vid årsskiftet 2020/2021 var 77% av de plastförpackningar som vi använder återvinningsbara.

Den totala återvinningsbarheten på samtliga av våra förpackningsmaterial, inklusive transportmaterial, var vid samma tidpunkt 86,4%. De 13,6% som ej går att materialutnyttja består av olika sorter plast.

Läs mer om vårt förpackningsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.