Vi tar ansvar

Miljö- och kvalitetsarbete har hög prioritet hos oss på Foodmark. Vi tar vårt ansvar från råvara till färdig produkt och vår målsättning är att bli ännu bättre i takt med att kunskapen ökar och tekniken förfinas.

 

Kvalitet

Kvaliteten på fabrikerna säkerhetsställs genom en framtagen HACCP-plan (Hazard Analysis of Critical Control Points), det vill säga riskanalys och kritiska styrpunkter samt fabrikens grundförutsättningar.
Det innebär att man gör en faroanalys för att identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. Grundförutsättning innebär de planerade åtgärder som vi infört i vår verksamhet för att säkerställa att livsmedel inte blir skadliga för hälsan. Till grundförutsättningarna hör utbildning, personlig hygien, vatten, skadedjur, rengöring, temperatur, mottagning, avfall samt utformning och underhåll av lokaler och utrustning.

På varje fabrik finns ett labb med kvalitetstekniker och laboranter som kontrollerar att vi levererar säkra livsmedel med hög kvalitet. De utför inspektioner ute i fabrikerna samt testar de produkter vi levererar. Det görs även sensorisk kvalitetstestning innan produkterna lämnar fabrikerna.

Kvalitetspolicy

Alla anställda i Foodmark skall veta vad vår kvalitetspolicy innebär och känna ett personligt ansvar för att den efterlevs.
Vårt kvalitetsarbete syftar till att möta våra konsumenters högt ställda krav på produktsäkerhet, smakupplevelser och kvalitet. Vi utgår från utvalda råvaror, beprövade recept och säkra tillverkningsprocesser. Vi följer minst uppställda krav, regler och rekommendationer från myndigheter och kunder och vår ambition är att kunna leverera högsta kvalitet i rätt tid på rätt sätt. Dokumentstyrda rutiner är ett av våra hjälpmedel för att ständigt bli bättre men även synpunkter från kunder och konsumenter hjälper oss i vår kvalitetsutveckling.

Certifieringar

Foodmarks anläggning på Gotland är kvalitetscertifierad mot BRC sedan 2004. Fabriken i Vidsel, samt vår nybyggda anläggning i Albyberg, BRC-certifierades 2019.

För att ständigt förbättra vårt energi- och miljöarbete utför vi internrevisioner minst 1 gång per år och anläggning. Utöver dessa interna revisioner gör även myndigheterna regelbunden granskning av både anläggningar och dokumentation.

Här nedan listar vi våra aktuella certifikat. Klicka på länken för att se samt ladda ner certifikatet.

Albyberg BRC-certifikat

Albyberg EKO-certifikat

Gotland BRC-certifikat

Vidsel BRC-certifikat

Spårbarhet

Foodmark har full spårbarhet genom hela varukedjan, från emballage och råvara till säljbar produkt. Vi säkerhetsställer även att våra råvaruleverantörer har ett effektivt spårbarhetssystem genom att göra revisioner och spårbarhetstester.

Leverantörer

Foodmark väljer endast råvaror från seriösa leverantörer. Alla leverantörer utvärderas och bedöms så att de uppfyller Foodmarks krav och förväntningar innan de får möjlighet att leverera de råvaror som ska ingå i våra produkter. Råvarornas kvalitet är avgörande för att vi ska kunna producera säkra och välsmakande produkter. Kvalitetskontroller genomförs regelbundet för att säkra den jämna och höga kvalitet som Foodmark står för. Produktsäkerhet, kvalitet, etik, miljö och djuromsorg är områden som ingår i bedömningen. Även leveranssäkerheten påverkar vårt val. Foodmarks leverantörer förväntas uppfylla FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna samt ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Även Sedex används som riskvärderingsverktyg vid värdering av koncernens leverantörer.

Egna kontraktsodlingar

Vi har egna kontraktsodlingar av potatis och rödbetor på Gotland där vi även har byggt ett reningsverk med kretslopp som förser åkrarna i närheten med näringsrikt vatten. Detta kretslopp minskar övergödning och slammet återanvänds. Vår odlingsrådgivare besöker regelbundet odlingarna och samarbetar med ett tjugotal lantbrukare för att ta fram olika odlingsåtgärder som ska garantera hög kvalitet på råvarorna. Även jord- och växtanalyser genomförs kontinuerligt för att bekräfta att grödorna mår bra och för att minska risken för näringsläckage och bristsymtom.

Våra förpackningar

På Foodmark strävar vi efter att leverera förpackningslösningar som ska vara hållbara genom hela kedjan; från produktion, lager och transport för att slutligen hamna hos våra kunder och konsumenter. Förpackningen har många funktioner och ska tillgodose flera behov. Främst ska den skydda och bevara produkten så att den håller genom hela kedjan och slutligen når konsumenten i gott skick. Den ska också förmedla innehållet så det är lätt att förstå vad produkten består av och dessutom vara lätt att både öppna, använda och återförsluta. När vi tar fram förpackningar tänker vi på att minimera miljöpåverkan så långt det går. Det innebär att vi tar hänsyn till storleken på innehållet för att minska rester och matsvinn. Materialvalet är viktigt och samtliga förpackningar ska vara livsmedelsgodkända. Varje förpackning är märkt med hur den ska sorteras för att kunna återvinnas, t.ex. om den sorteras som plast eller metall.